Algemene Voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

 

ARTIKEL 1 DEFINITIES

1.1
Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch).

1.2
Online Warenhuys: De V.O.F. Online Warenhuys gevestigd te Yerseke.


1.3
Klant: Een meerderjarig handelingsbekwaam persoon die een overeenkomst heeft afgesloten met het Online Warenhuys en heeft toegezegd op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden.

1.4         
Website of webshop: De URL www.onlinewarenhuys.comARTIKEL 2 ALGEMEEN

2.1         
Het Online Warenhuys is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 77583965 en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de belastingdienst onder het nummer NL861054921B01.

2.2         
Onze webshop is voorzien van een veilig SSL certificaat waardoor uw gegevens veilig bij ons blijven. Hierbij voldoen wij aan de wettelijke eisen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens. Bij elk misdrijf die gedaan zal worden op onze webshop zullen wij aangifte doen bij de politie.

2.3         
Wij zijn verplicht u mede te delen dat wij gebruik maken van cookies, meer hierover en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens vind u terug op onze 
Privacy & AVG pagina.ARTIKEL 3 AFLEVERINGS- EN LEVERINGSTERMIJNEN

3.1
De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst.

Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

Ingeval – in afwijking van het bovenstaande – in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 10 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.

3.2
Tenzij kopers zelf voor expediteur zorgen worden de zaken door ons verzonden op de naar ons oordeel gunstige wijze met door ons te kiezen expediteurs voor rekening en risico van de koper.

3.3
Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.

3.4
Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

3.5
De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen.

Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd – zulks te onzer keuze – op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen.

Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de koper overeenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft kunnen wij betaling der koopsom vorderen en worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zullen wij de zaken voor rekening en risico van de koper, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.ARTIKEL 4 AANSPRAKELIJKHEID

4.1
Uitsluitend indien de garantieverplichtingen terzake de door ons geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper jegens ons (garantie-) aanspraken doen gelden.

Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten.

4.2
Indien de koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.

4.3
Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen.

Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstand schade daaronder begrepen – geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

4.4
De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan.

4.5
De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.

4.6
De koper kan in geen geval aanspraak maken op vergoeding van indirecte schade en of vervolgschade voortvloeiend uit het gebruik van het product of de geleverde dan wel aanverwante diensten.

4.7
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de opdracht zijn, gaat op de koper over op het moment waarop deze aan de koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de koper worden gebracht.ARTIKEL 5 PRIJZEN, FACTURATIE EN BETALINGEN

5.1         
Alle door Online Warenhuys genoemde prijzen gelden in Euro’s tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven.

5.2         
Alle door Online Warenhuys genoemde prijzen zijn inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.

5.3         
Online Warenhuys is ten alle tijden gerechtigd zijn prijzen en tarieven te wijzigen. De aangekondigde prijswijzigingen gaan twee (2) maanden na aankondiging daarvan in.

5.4         
De betalingsverplichting van de klant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van de producten van Online Warenhuys.

5.5         
De klant dient de facturen van Online Warenhuys te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen.

5.6         
Indien de klant enige factuur van Online Warenhuys niet binnen de betalingstermijn voldoet, volgen er twee (2) herinneringen. Mocht dit niet baten dan volgt er 1 maal een aanmaning met een betalingstermijn van veertien (14) dagen. Vanaf het moment dat deze laatste periode is verstreken, is de klant van rechtswege verzuimd, en zijn wij genoodzaakt dit uit te besteden aan een incassobureau met de genodigde incassokosten nadien.

5.7          
Online Warenhuys is te allen tijde gerechtigd om de aankoop binnen 7 dagen te annuleren wanneer er sprake is van incorrecte prijzen. Online Warenhuys doet er uiteraard alles aan om de meest scherpe prijzen te hanteren.ARTIKEL 6 PERSOONSGEGEVENS EN TEKSTEN

6.1         
De klant geeft met het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

6.2         
Online Warenhuys zal deze persoonsgegevens nooit zonder toestemming van de klant aan derden verstrekken.

6.3
Online Warenhuys behoudt zicht het recht voor wijzigingen in de algemene voorwaarden te maken. Deze zullen 1 maand na bekendmaking gelden.

6.4
Online Warenhuys kan niet aansprakelijk gesteld worden op typ- en/of spellingfouten in teksten van Online Warenhuys zelf, de klant of andere bronnen.ARTIKEL 7 BEDENKTIJD

7.1         
U heeft 14 dagen bedenktijd na de aankoop van een product. Mocht u binnen deze termijn ontevreden zijn over de aankoop, kunt u uw probleem duidelijk omschrijven en kunnen wij u niet verder helpen, dan kunt u het product aan ons retourneren, zonder dat u het product zelf hoeft te betalen.
U betaalt alleen de verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende product. Indien u al een betaling heeft gedaan ontvangt u het betaalde bedrag op uw rekening.

7.2         
Producten die aan ons geretourneerd worden dienen voorzien te zijn van de originele verpakking en of verzegeling.ARTIKEL 8 DE OVEREENKOMST

8.1         
De overeenkomst tussen onze webwinkel en de klant is definitief wanneer de klant aangegeven heeft akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en wij de betaling hebben ontvangen.
Nadat de betaling is ontvangen en het product is verzonden geldt de bedenktermijn. Na de bedenktermijn is de klant eigenaar geworden van het product.

8.2         
De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, doormiddel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan van de algemene voorwaarden.

8.3
Nadat u tot aankoop bent over gegaan ontvangt u van ons een bevestiging per mail van uw aankoop. Daarin staat het product dat u heeft gekocht, wat het u kost, en waar u met eventuele klachten of opmerkingen terecht kunt.

8.4
Wij zijn verplicht het artikel binnen 30 dagen aan u te leveren, mocht dit product door onvoorzienbare omstandigheden niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij u daarvan op de hoogte stellen. Heeft u aangegeven dat een vervangend artikel ook een optie is, dan zullen wij u een product leveren die het dichtst in de buurt komt van de oorspronkelijke aankoop.ARTIKEL 9 KLACHTEN EN GARANTIE

9.1         
Klachten over de levering dienen in eerste instantie telefonisch aan ons gemeld te worden.
Onze medewerkers staan u graag te woord. Wij zullen dan met de desbetreffende bezorger contact opnemen over de levering van het product. Uiteraard doen onze bezorgers hun uiterste best om het product onbeschadigd bij u thuis af te leveren.

9.2         
Klachten over het product zelf dienen aan ons gemeld te worden via onze klantenservice.
Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk. Wij zullen contact opnemen met de fabrikant of groothandel en zullen hierin voor u bemiddelen als tussenpersoon.

9.3
Op elk product dat wij leveren is een garantie van toepassing. Hoelang de garantie duurt is geheel afhankelijk van het product. Op de meeste producten is een garantie van 1 jaar. Indien u bij een van onze producten een gebrek of defect ontdekt heeft verzoeken wij u dit binnen 48 uur na levering melding van te doen bij ons. Wanneer de garantie verzegeling is verbroken vervalt daarbij uw garantie.ARTIKEL 10 HERROEPINGSRECHT

10.1         
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

10.2         
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

10.3
Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

10.4
Indien de klant na afloop van de in lid 10.2 en 10.3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

10.5
Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst

10.6
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.ARTIKEL 11 KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

11.1
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

11.2
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

11.3
Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

11.4
De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.ARTIKEL 12 UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

12.1
De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 11.2 en 11.3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

12.2
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

A die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

B. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

C. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

D. die snel kunnen bederven of verouderen;

E. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

F. voor losse kranten en tijdschriften;

G. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

H. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

12.3
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

A. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

B. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

C. betreffende weddenschappen en loterijen.ARTIKEL 13 KLACHTENREGELING

13.1
De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

13.2
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

13.3
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

13.4
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

13.5
Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting Webwinkel Keur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting Webwinkel Keur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting Webwinkel Keur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

13.6
Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

13.7
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Webwinkel Keurmerk